Орієнтовна програма національного виховання учнівської молоді Рівненщини

Національне виховання – важливий чинник соціального, економічного і культурного розвитку держави, збереження її національних, громадянських, духовно-моральних, сімейно-родинних цінностей.

Його сутність полягає у глибинному і всебічному пізнанні історії, культури, духовності українського народу, і на цій основі – пізнання і усвідомлення кожною дитиною себе як індивідуальності і як частки своєї нації, а через неї і всього людства.

Запропонована «Орієнтовна програма національного виховання учнівської молоді Рівненщини» (далі «Програма») визначає пріоритети в системі національного виховання учнівської молоді Рівненщини через формування системи життєвих цінностей особистості в урочній та позаурочній  виховній діяльності.

Програма розрахована на весь період виховної діяльності класного керівника (вихователя) з учнями конкретного класу і  враховує їх вікові, індивідуальні та психолого-педагогічні особливості.

Програма є багатоаспектною і має гуманістичну спрямованість. Дібрані до неї методи, форми, технології організації виховної діяльності ґрунтуються на взаємодії вихователя та вихованця і забезпечують цілісне формування гуманістичного світогляду особистості, закладають основи формування особистості, здатної у шкільному житті, діловій, громадській та сімейно-родинній сферах уникати конфліктів, поступатися і знаходити шлях до компромісів.

Соціалізуючий компонент Програми забезпечує інтеграцію особистості дитини на рівнях шкільного і дорослого життя в систему соціальних відносин, різні типи соціальних спільнот: класний колектив, дитячі і молодіжні громадські організації, творчі об’єднання, об’єднання за інтересами, місцеву громаду, передбачає включення дитини в низку соціальних ролей, засвоєння нею елементів культури, соціальних норм і цінностей, на основі яких формуються  її особистісні якості.

Програма включає комплекс заходів, які забезпечують можливість досягнення найоптимальнішого результату в розвитку дитини і, перш за все, у фізичній, психічній і духовно-моральній сферах, оскільки якраз вони є фундаментом гармонійно розвиненої, цілісної, соціально-активної особистості,  здатної включитися в державотворчі процеси.

Вона передбачає  потужне використання класними керівниками, вихователями методів самовиховання і «самобудівництва» особистості як найбільш перспективних виховних засобів процесу демократизації і гуманізації всіх напрямків виховання.

Зміст виховання, закладений у Програмі, передбачає прилучення учнівської молоді до історії і культури Волинського Полісся, звичаїв і традицій населення рідного  краю, що  посилює її регіональний аспект.

В розділі «Виховання в загальноосвітніх навчальних закладах» визначено програмно-цільові і змістові орієнтири організації життєдіяльності учнівських колективів, подані орієнтовні моделі випускника школи за ціннісними ставленнями особистості до держави і суспільства, історичних, культурних і духовних надбань населення рідного краю, сім’ї, родини, людей, самої себе, природи, праці та мистецтва.

Завантажити: Орієнтовна програма національного виховання учнівської молоді Рівненщини


Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.